คัมภีร์วางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อการออมและการลงทุน

การออมระยะยาว
เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาวจะต้องเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวม

หรืออย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมซึ่งถือว่าเป็นที่เพียงพอ

การวางแผนการเกษียณอายุของการออมระยะสั้นควรจะเป็นร้อยละ 4 ของรายได้รวม

และเงินฝากออมทรัพย์การศึกษาร้อยละ 2 ของรายได้รวม
กฎการออมและการลงทุน:

1. มูลค่าบ้านของคุณจะต้องเป็น 2-3 เท่าของรายได้ต่อปีของครอบครัวของคุณ
2. มูลค่าของรถของคุณควรจะน้อยกว่า 50% ของรายได้ต่อปี

รถใหม่จะต้องใช้งานเป็นเวลา 10 ปี เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน

3. จัดสรรสินทรัพย์โดยใช้กฎ100 เปอร์เซ็นต์การลงทุนในหุ้น = 100-อายุ
ตราสารหนี้ = อายุ

4. กองทุนฉุกเฉิน ควรจะเป็น 3-6 เดือนของค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ
สำหรับคนที่เกษียณมันควรจะเป็นค่าใช้จ่ายใน 1 ปี

5. กฎ 72 ใช้คำนวณจำนวนปีที่ทำให้จำนวนเงินที่จะเป็นสองเท่า = 72 / อัตราผลตอบแทน
6. กฎ 114 ใช้คำนวณจำนวนปีที่ทำให้จำนวนเงินที่จะเป็นสามเท่า = 114 / อัตราผลตอบแทน
กฎ 144 ใช้คำนวณจำนวนปีที่ทำให้จำนวนเงินที่จะเป็นสี่เท่า = 144 / อัตราผลตอบแทน

กฎ 70 ใช้คำนวณจำนวนปีที่ทำให้ค่าเงินลดลงครึ่งหนึ่ง = 70/อัตราเงินเฟ้อ
การคำนวณผลตอบแทนในระยะยาวใช้กฎ 10/5/3

ระยะยาวหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ควรจะเป็น 10%

ระยะกลางพันธบัตรผลตอบแทนที่ควรจะเป็น 5%

ระยะสั้นจากกองทุนสภาพคล่อง เช่นตราสารหนี้ ผลตอบแทนที่ควรจะเป็น 3%
เกษียณ
เงินที่จำเป็นในช่วงเวลาของการเกษียณอายุควรจะเป็น 75-80% ของรายได้ก่อนเกษียณ

ถ้าคุณต้องการที่จะมีเงินเกษียณใช้งานนานกว่า 30 ปีแล้ว

ควรเก็บเงินอย่างน้อยร้อยละ 12 ของรายได้รวมของคุณ ที่ดีที่สุดควรจะเป็น 17% ของรายได้รวมของคุณ

ถ้าอายุคุณใกล้เกษียณควรเก็บเงินร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 ของรายได้รวม

คำแนะนำอื่น ๆ สำหรับพนักงานควรลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-5%เป็นอย่างน้อย
ควรลงทุน การลงทุนในหุ้นเพียงเล็กน้อย และกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่เหลือลงทุนตามดัชนีตลาด

ปล.ค่าต่างๆเป็นเพียงคำแนะนำเพื่อเป็นแนวทาง การวางแผนการเงินควรจะมีที่ปรึกษาการเงินดูแลอย่างใกล้ชิด


#วางแผนการเงินง่านนิดเดียว

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *