วางแผนการเงินง่ายนิดเดียว เพียง นับหนึ่งถึงห้า…

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นคือการออม

การออมเงินคือหัวใจแรกของการวางแผนการเงิน กว่าจะถึงความมั่งคั่งที่ตั่งใจไว้ก้าวแรกคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน เพื่ออนาคตที่มั่งคง

ขั้นตอนที่ 2 เคล็ดลับ คือ 1. สร้างสินทรัพย์ 2.หยุดสร้างหนี้

เคล็ดลับของการสร้างความมั่งคั่งหลักๆมีอยู่แค่ 2 อย่างเท่านั้น คือสร้างสินทรัพย์ และหยุดสร้างหนี้สิน และสินทรัพย์นี้เองจะทำให้เราสามารถมีอิสระภาพทางการเงินได้ในอนาคต เมื่อรายได้ของสินทรัพย์มากกว่ารายจ่ายของตัวเรา

ขั้นตอนที่ 3 เข้าใจความจริงสามอย่าง 1. ตายเร็ว (ทิ้งภาระให้คนที่อยู่ ) 2. ตายช้า (ไม่มีเงินเกษียณ) 3. ไม่ตาย (ทุพพลภาพ )

ความจริง 3 อย่างที่ทุกคนต้องตระหนักเพื่อความไม่ประมาทในการวางแผนการเงิน เพราะการวางแผนการเงินคือการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต และความจริง 3 อย่างนี้เราสามารถวางแผนเตรียมการปกป้องได้

ขั้นตอนที่ 4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่ง คือ 1. สร้างความมั่นคั่ง (Wealth Creation) 2. ปกป้องความมั่นคั่ง(Wealth Protection) 3. สะสมความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) 4. ส่งต่อความมั่งคั่ง(Wealth Distribution)

4 ลำดับการสร้างความมั่งคั่งเริ่มจากสร้างความความมั่นคั่ง ด้วยการวางแผนค่าใช้จ่าย วางแผนหนี้สิน และปกป้องความมั่นคั่งด้วยวางแผนประกัน เมื่อปกป้องความมั่งคั่งแล้วต่อมาคือสะสมความมั่งคั่งด้วยการออมและลงทุน สุดท้ายคือการส่งต่อความมั่งคั่งด้วยวางแผนมรดก

ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนการเงินพื้นฐาน 1. วางแผนปกป้องรายได้หัวหน้าครอบครัว 2. วางแผนสุขภาพ 3. วางแผนการศึกษาบุตร 4. วางแผนเกษียญ 5. วางแผนการลงทุน

แผนการเงินพื้นฐานทั้ง 5 นี้เปรียบเสมือนเสาหลักของการวางแผนการเงิน เสาหลักทั้ง 5 นี้จะทำให้การวางแผนการเงินมั่งคงและมั่งคั่ง เพียงแค่ 1 ถึง 5 เมื่อเราเข้าใจและลงมือทำ ความมั่งคั่งทางการเงินก็จะอยู่ในมือคุณ

รุ่งโรจน์ ศรีขจรลาภ FchFp.

Rungroj Srikhajohnlab FchFp.

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *