คุณเป็นเรือแบบไหน ในการวางแผนการเงิน

คุณเป็นเรือแบบไหน ในการวางแผนการเงิน
หลักการวางแผนการเงิน ประกอบไปด้วย
1. การกระจายความเสี่ยง
2. การออม
3. การลงทุน
แต่สัดส่วนต่างๆไม่มีสูตรตายตัวว่าควรจะมีสัดส่วนเป็นแบบไหน
IMG_5709.JPG
เปรียบใบเรือ เป็นการลงทุน
เปรียบตัวเรือ เป็นการออม
เปรียบเสากระโดง เป็นการกระจายความเสี่ยงต่างๆ

[…]